Jūs lankotės archyvinėje TikraiBe.lt svetainės versijoje. Prekių įsigijimas joje negalimas.
Kviečiame apsilankyti naujojoje TikraiBe.lt svetainėje

PIRKIMO TAISYKLĖS

1. Bendrosios nuostatos

1.1. Šios pirkimo–pardavimo taisyklės (toliau „Taisyklės“) nustato Pirkėjo ir Pardavėjo tarpusavio teises, pareigas ir atsakomybę Pirkėjui įsigyjant prekes Pardavėjo elektroninėje parduotuvėje (toliau „e–parduotuvė“).

2. Pirkimo–pardavimo sutarties sudarymo momentas
2.1. Sutartis tarp Pirkėjo ir Pardavėjo laikoma sudaryta nuo to momento, kai Pirkėjas e–parduotuvėje suformavęs prekių krepšelį paspaudžia mygtuką „Patvirtinti“. Kiekviena sutartis, sudaryta tarp Pirkėjo ir Pardavėjo, yra saugoma e–parduotuvėje.

2.2. Pirkėjas už prekės atsiskaito avansu, t.y. Pardavėjas prekes Pirkėjui pristato tik pastarajam sumokėjus Pirkėjui prekių kainą. Pirkėjas mokėtinas sumas perveda į Pardavėjo sąskaitą.

3. Pirkėjas įsipareigoja
3.1. Pirkėjas privalo priimti užsakytas prekes ir už jas atsiskaityti sutartą sumą. 
3.2. Pirkėjas įsipareigoja neperduoti trečiosioms šalims savo atpažinimo kodo. Jei Pirkėjas praranda atpažinimo kodą, tai privalo nedelsdamas apie tai informuoti Pardavėją e–parduotuvės skyriuje „Kontaktai“ nurodytu telefonu arba elektroniniu paštu.
3.3. Jeigu pasikeičia Pirkėjo registracijos formoje pateikti duomenys, Pirkėjas privalo nedelsdamas juos atnaujinti.
3.4. Jeigu prekių pristatymo metu be svarbių priežasčių Pirkėjas atsisako priimti prekes, jis privalo sumokėti Pardavėjui dėl prekių pristatymo atsiradusias išlaidas ir sumokėti 15 proc. užsakymo vertės baudą.
3.5. Pirkėjas, naudodamasis e–parduotuve, sutinka su šiomis pirkimo–pardavimo taisyklėmis ir privalo jų laikytis.

4. Pardavėjo teisės
4.1. Jeigu Pirkėjas bando pakenkti e–parduotuvės darbui ar stabiliam veikimui, tai Pardavėjas be išankstinio perspėjimo gali apriboti Pirkėjo teises, sustabdyti Pirkėjo galimybę naudotis e–parduotuve arba išskirtiniais atvejais panaikinti Pirkėjo registraciją.
4.2. Susidarius svarbioms aplinkybėms, Pardavėjas gali laikinai arba iš viso nutraukti e–parduotuvės veiklą apie tai iš anksto nepranešęs Pirkėjui.
4.3. Pardavėjas turi teisę vienašališkai keisti šiių taisyklių sąlygas.

5. Pardavėjas įsipareigoja
5.1. Sudaryti visas sąlygas Pirkėjui tinkamai naudotis e–parduotuvės teikiamomis paslaugomis.
5.2. Pasirūpinti, kad Pirkėjo užsakytos ir apmokėtos prekės būtų pristatytos laiku Pirkėjo nurodytu adresu ir per sutartą pristatymo laikotarpį.
5.3. Pardavėjas, susidarius svarbioms aplinkybėms, negalėdamas pristatyti Pirkėjo užsakytų prekių, įsipareigoja pasiūlyti Pirkėjui analogišką prekę. Pirkėjui atsisakius priimti prekės analogą, Pardavėjas privalo per 72 valandas grąžinti Pirkėjui sumokėtus pinigus, jeigu Pirkėjas atliko išankstinį mokėjimą.

6. Pirkėjo teisės
6.1. Vadovaujantis Civilinio kodekso 6.367 straipsniu Pirkėjo turi teisę atsisakyti pirkimo–pardavimo sutarties, sudarytos naudojant ryšio priemones, pranešdamas apie tai raštu Pardavėjui per 7 darbo dienas nuo daikto pristatymo dienos.
6.2. Pirkėjas turi teisę grąžinti kokybiškas prekes per minėtą terminą nenurodydamas grąžinimo priežasties, jeigu daiktas nebuvo sugadintas ar jo išvaizda iš esmės nepasikeitė.
6.3. Pardavėjas per 7 darbo dienas, gavęs raštišką pirkėjo pranešimą apie sutarties atsisakymą, per 15 dienų privalo atsiimti daiktą ir grąžinti Pirkėjui už daiktą sumokėtus pinigus.
6.4. Pagal Civilinio kodekso 6.366 straipsnio 3 dalį, Pirkėjas neturi teisės pasinaudoti aukščiau nurodyta teise atsisakyti sutarties, jeigu sutartis buvo sudaryta dėl: 1). paslaugų teikimo, kai Pirkėjo sutikimu sutartis buvo pradėta vykdyti nepasibaigus šio straipsnio 1 dalyje nurodytam septynių darbo dienų terminui; 2) prekių, kurios buvo gaminamos pagal Pirkėjo individualų užsakymą arba yra akivaizdžiai jam pritaikytos, arba kurios dėl savo prigimties po jų pateikimo Pirkėjui nebegali būti grąžintos dėl prekinių savybių praradimo (netekimo), yra greitai gendančios arba baigiasi jų galiojimo laikas.
6.5. Jeigu Pirkėjui buvo parduota netinkamos kokybės maisto prekė, kol nesibaigė prekės tinkamumo naudoti terminas, Pirkėjas savo pasirinkimu turi teisę: a). reikalauti, kad prekė būtų pakeista į tokią pat tinkamos kokybės prekę; b). atitinkamai sumažinti kainą; c). grąžinti prekę Pardavėjui ir reikalauti grąžinti už prekę sumokėtus pinigus.

7. Prekių pristatymas
7.1. Prekės bus pristatytos Pardavėjo įgalioto atstovo (toliau "Ekspeditorius“). Pardavėjas neprisiima atsakomybės dėl Ekspeditoriaus prekių pristatymo uždelsimo arba pristatymo ne laiku.
7.2. Prekių pristatymo metu Pirkėjas privalo patikrinti siuntos būklę.
7.3. Pastebėjęs siuntos pažeidimą, Pirkėjas privalo tai pažymėti važtaraštyje bei surašyti laisvos formos siuntos pažeidimo aktą. Pirkėjui pasirašius važtaraštį be pastabų, laikoma, kad siunta perduota tvarkinga.

8. Daiktų grąžinimas
8.1. Daiktų grąžinimas vyksta vadovaujantis 2001 m. birželio 29 d. Lietuvos Respublikos Ūkio ministro įsakymu Nr. 217 „Dėl daiktų grąžinimo ir keitimo taisyklių patvirtinimo“.
8.2. Grąžinamas daiktas privalo būti pilnai sukomplektuotas. Už pilną daikto sukomplektavimą ir supakavimą atsako Pirkėjas. Jeigu daiktas nėra pilnai sukomplektuotas, Pardavėjas ar Pardavėjo atstovas nepriima grąžinamo daikto.
8.3. Daiktas turi būti grąžinamas toje pakuotėje, kurioje jis buvo pristatytas.
8.4. Pakuotė turi būti nepažeista ir švari.
8.5. Prekes Pirkėjas grąžina savo transportu, išskyrus atvejus, kai prekė yra grąžinama dėl netinkamos kokybės.
8.6. Kai grąžinama nekokybiška prekė, Pardavėjas įsipareigoja pasiimti nekokybišką prekę ir ją pakeisti analogiška preke. Tuo atveju, kai Pardavėjas neturi analogiškos prekės, Pardavėjas grąžina Pirkėjui už prekę sumokėtus pinigus.
8.7. Netinkamos kokybės maisto prekės keičiamos ar grąžinamos prekės pirkimo vietoje ar kitoje Pardavėjo nurodytoje, Pirkėjui patogioje vietoje. Pirkėjas Pardavėjui pateikia raštišką prašymą ir prekę. Prašyme nurodoma prekės trūkumai ir pirkėjo pasirinktas vienas iš šios sutarties 6.5. punkto reikalavimų. Prie prašymo pridedama kasos aparato kvitas arba kitas prekės pirkimą-pardavimą iš šio Pardavėjo patvirtinantis dokumentas.

8.8. Jeigu pirkėjas nepateikia kasos aparato kvito arba kito nustatyta tvarka išduodamo prekės pirkimą-pardavimą iš šio pardavėjo patvirtinančio dokumento, prekė keičiama arba vykdomi kiti pirkėjo reikalavimai tik pardavėjui sutikus.

9. Atsakomybė
9.1. Pirkėjas atsakingas už registracijos formoje pateiktų duomenų teisingumą. Jeigu Pirkėjas nepateikia tikslių duomenų registracijos formoje, Pardavėjas neatsako už dėl to atsiradusius padarinius.
9.2. Pirkėjas atsako už veiksmus, atliktus naudojantis e–parduotuve.
9.3. Pirkėjas atsako už atpažinimo kodo perdavimą trečiosioms šalims. Jeigu trečiosios šalys naudojasi Pirkėjo atpažinimo kodu, Pirkėjas atsako už trečiosios šalies atliktus veiksmus.
9.4. Pardavėjas neatsako už kitų įmonių tinklapiuose pateiktą informaciją, net jeigu Pirkėjas patenka į šiuos tinklapius per Pardavėjo e–parduotuvėje esančias nuorodas.
9.5. Atsiradus žalai, kaltoji šalis atlygina kitai šaliai susidariusius nuostolius.

10. Informacijos siuntimas
10.1. Visus pranešimus siunčiame Jūsų registracijos formoje pateiktu elektroninio pašto adresu.
10.2. Pirkėjas visus pranešimus ir klausimus siunčia e–parduotuvės skyriuje „Kontaktai“ nurodytu adresu ar elektroniniu paštu.

11. Baigiamosios nuostatos
11.1. Šioms taisyklėms yra taikoma Lietuvos Respublikos teisė.
11.2. Visi nesutarimai, kilę dėl šių taisyklių vykdymo, yra sprendžiami derybų keliu. Nepavykus susitarti, nesutarimai yra sprendžiami Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka.